آسمان

تاریخ تولد:1391/10

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :  من

عنوان اثر :خودم

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه:  من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :  من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :  من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : این من هستم