آسمان

تاریخ تولد: 1386/11

جنسیت: دختر 

تاریخ انجام اثر: 1397/2

شاخه هنری: نقاشی

توضیحاتسر: تصویرسازی قصه جناب شغال رنگ ما را دزدیده 

مربی: سمیه دادرس 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: نقاشی با الهام از نقوش ایرانی 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اتود برای تصویرسازی کتاب 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اتود برای تصویرسازی کتاب 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اتود برای تصویرسازی کتاب 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اتود برای تصویرسازی کتاب 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اتود برای تصویرسازی کتاب 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اتود برای تصویرسازی کتاب 

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اتود برای تصویرسازی کتاب