آسمان

تاریخ تولد: 1391/6

جنسیت: دختر

نام اثر: مادر و دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

نام مربی: نی نا غریب زاده

استان: بوشهر

نام اثر: گاو

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آشنایی با گاو

توضیحات: یه گاو بزرگ

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آشنایی با گاو

نام اثر: گیسو کمند

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی