آسمان نجفعلی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/04/03

شهر: تهران

عنوان اثر: طراحی از طبیعت بی جان

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: 

English English Persian Persian