آریو

تاریخ تولد: 1390/05

جنسیت : پسر

عنوان اثر :اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : فرش

شاخه هنری: حجم سازی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر :شاه

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : فرش

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : نقوش حیوانی در فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : فرش

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : دیو

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : تصویرسازی از داستان جمشید شاه

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : فوتبالیست و ماشینش

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خیابان و ماشین

تاریخ انجام اثر: 1396/01

پروژه:حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1396/01

پروژه:حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1396/01

پروژه:حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1396/01

پروژه:حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر : خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1395/12

پروژه:نوروز

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

پروژه: حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

پروژه: حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : تصویرسازی از یک فیلم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

پروژه: حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : تصویرسازی از یک فیلم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

پروژه: حمل و نقل

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران/ خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/09

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/09

شاخه هنری: نقاشی