آرین

تاریخ تولد:1390/10

جنسیت : پسر

نام اثر: حلزون

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر: طراحی از نیم رخ

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر: طراحی از خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی