آرین

تاریخ تولد: 1392/08

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/09

پروژه: پاییز

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: خودم و یلدا

تاریخ انجام اثر: 1397/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/07

پروژه: عروسک نمایش

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: سیاه و سفید

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: وقتی من شادم

تاریخ انجام اثر: 1397/04

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی