آرین

تاریخ تولد:1390/4

جنسیت : پسر

نام اثر: فرش حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

نام اثر: دیو

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تصویرسازی از داستان جمشید شاه

نام اثر: دیو

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تصویرسازی از داستان جمشید شاه

نام اثر: اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: فرش

نام اثر: طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: تصویرسازی از یک فیلم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

نام اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: حمل و نقل

نام اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل