آریس

تاریخ تولد: 1384/01

جنسیت: پسر

نام اثر: شهر بازی

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: آمفی تئاتر

تاریخ انجام اثر: 96/05

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: چهره

تاریخ انجام اثر: 96/02

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر: 96/01

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: حجم سازی