آریا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/07

عنوان اثر: مورچه

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حشرات

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبان