آریا

تاریخ تولد: 1394/03/26

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: باران

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: پاییز

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: اسب

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سگ

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سگ

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی