آریانا

تاریخ تولد: 1389/9

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

عنوان اثر: گوزن زرد ایرانی