آریابد

تاریخ تولد: 1390/12

جنسیت: پسر

نام اثر: درخت عجیب و غریب

تاریخ انجام اثر: 1396/7

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: درخت عجیب و غریب و آدمک

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: مرد جنگجو

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: مردی که اینقد جنگیده تا از همه جای بدنش خون بیرون اومده و خسته شده