آروین

تاریخ تولد: 1390/3

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر: خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : تصویرسازی یراساس یک کتاب داستان

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : حمل و نقل

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر : اسب و سوارکار

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر : نقوش حیوانی در فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر : گلچین

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : فرش

عنوان اثر : اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : تصویرسازی از داستان جمشید شاه

عنوان اثر : دیو