آروین ذاکر

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/06/04

شهر: تهران

عنوان اثر: انار یلدایی

تاریخ انجام اثر: 1402

شاخه هنری: تجسمی

تکنیک یا ابزار: ویترای