آدرین ذاکر

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1397/06/04

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد