آروشا

تاریخ تولد: 1392/10 

جنسیت :دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودم و خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: نوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: جاده های امن

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: تفاوت ها

تاریخ انجام اثر:1396/06

نام اثر: حیوانات جنگل

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر : حیوان خال دار

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :نقطه و خط در فضا

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی