آرمین

تاریخ تولد: 1392/04

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مزرعه

تاریخ انجام اثر:1397/03

پروژه: اعضای بدن – صورت

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر:1396/09

پروژه: اعضای بدن – صورت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست