آرمیتا

تاریخ تولد: 9 سال

جنسیت: دختر

نام اثر: تصویرسازی پوشش زنان بلوچ

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: تصویر سازی افسانه های ایرانی 

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشش و برقه های زنان بلوچ 

نام مرکز: آموزشگاه نیکوپندار