آرمان

تاریخ تولد: 1389/11

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: عجایب المخلوقات

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر: خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر: اسب قوی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر: نقوش حیوانی فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : فرش

عنوان اثر: اسب