آرشیدا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/08

نام اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396

توضیحات: بابا داره بازی فوتبال می بینه خوشحال شد گل زدن (یکسری فعالیت های حرکتی انجام شد سپس گل رس و مفتول نرم در اختیار کودک قرار گرفت و فیگور آدم توسط کودک ساخته شد. فضاسازی و ترکیب بندی با هدایت راهنما)

نگارخانه آسوریک/خانم موسوی/ مازندران