آرشام

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1385/09

تاریخ انجام اثر: 1397/04

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تصويرسازي گياهان گوشتخوار

دبستان پسرانه بادبادک