آرتین

تاریخ تولد: 1391/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 96/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : من و بابام

توضیحات: من و بابا وقتی سرکار بابام رفتیم

تاریخ انجام اثر: 96/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

تاریخ تولد: 1391/5

جنسیت : پسر

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدم 8 چشم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت ،آدم عجیب و غریب

نام اثر: طراحی از نیم رخ

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: رباط جنگی

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: طراحی از  دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طراحی ازخودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: احساسات خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

نام اثر: احساسات خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

نام اثر: مترو

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران