آرتمیس نوفلاح

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/05

شهر: مهستان

عنوان اثر: پرتره ذهنی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: گواش

عنوان اثر: پرتره حیوانات/شیر

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: گواش روی مقوا

عنوان اثر: نقاشی به سبک ونگوگ

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: گواش 

 عنوان اثر: تکه چسبانی و خلق شخصیت و فضاسازی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: کاغذ رنگی، مدادرنگی، ماژیک و پاستل