آرال

تاریخ تولد: 1390/8

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری:نقاشی

 پروژه: من و بابام

توضیحات: پدر و پسر

نام اثر: پرشان

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری:نقاشی

توضیحات: برگرفته از آثار سیلا

نام اثر: پرشان

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری:نقاشی

توضیحات: برگرفته از آثار سیلا

نام اثر: پرشان

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری:نقاشی

توضیحات: برگرفته از آثار سیلا

نام اثر: پرشان

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری:نقاشی

 پروژه: دوست

عنوان اثر: طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: تصویرسازی داستان نخودی. نویسنده :  ناصر یوسفی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: نخودی به رودخونه میرسه بعد به رود خونه میگه داری کجا میری؟ دارم میرم از پادشاه پول کفشهای بابامو بگیرم. منم میبری؟ بله

عنوان اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: عمو نوروز و حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر: موتور سیکلت

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : بازیافت

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه :بازیافت

عنوان اثر: عروسک نخودی

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: موجود عجیب

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه :فضاسازی جشن مهر

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری:عکاسی