آراد 

تاریخ تولد: 1393/02

جنسیت: پسر

نام اثر: روز پر سر و صدا

تاریخ انجام اثر: 1398/02/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: موجودات فضایی

تاریخ انجام اثر: 1398/04/25

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: هشت بادکنک

تاریخ انجام اثر: 1398/04/23

شاخه هنری: نقاشی