آراد

تاریخ تولد: 1391/4

جنسیت: پسر

نام اثر: گاو

تاریخ انجام اثر: 1396/5

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: گاو و کشاورز در مزرعه مشغول به کار هستند.

نام مربی: نی نا غریب زاده