آراد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/08

نام اثر: گل عید

تاریخ انجام اثر: 1397/09/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: دوستی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: این من هستم

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: این من هستم

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: این من هستم

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: این من هستم

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: این من هستم