آراد

تاریخ تولد:1392/1

جنسیت : پسر

نام اثر :خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت

 نام اثر: احساسات خودم 

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: شادی