آدرینا پیرقاسمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/04/05

شهر: تهران

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر:آب و خاک 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر:در ذهن من چی می گذرد 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر:خاواده شاد، لبخند من 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر:آدم برفی 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی