آدرینا

تاریخ تولد: 1392/10

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: آشنایی با گاو

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: مرغ ماهی خوار

تاریخ انجام اثر: 1396/7

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/6

پروژه: من چه شکلی هستم

شاخه هنری: نقاشی