باران

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/06

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: آزاد

نام اثر: دایناسور

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: حیوانات عظیم الجثه

نام اثر: فیل گنده

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: حیوانات عظیم الجثه