آبتین

تاریخ تولد: 1391/1

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

موضوع: حاجی فیروز