سایا کازرونی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/04/16

  :عنوان اثر: آلودگی هوا

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی و ماژیک 

عنوان اثر: محافطت در برابر کرونا

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی و ماژیک و پاستل 

عنوان اثر: در خانه بمانیم

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک 

عنوان اثر: تماشای فوتبال با مامان و بابا

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی و پاستل

عنوان اثر: رستم به نبرد کرونا می رود

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی و ماژیک

عنوان اثر: نقاشی از روی نقاشی های قدیمی ایران

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی و ماژیک

عنوان اثر: کریسمس

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی و ماژیک

عنوان اثر: زلزله در تهران

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی 

عنوان اثر: داستان حسن کچل

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: پاستل

عنوان اثر: طبیعت رنگی و زیبا

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: بچه ها در موزه آثار هنری

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مداد رنگی

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1397/06/04...

باران مداح

باران مداح جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/08/15...

هلیا حسینی

هلیا حسینی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1396/11/04...

آروین ذاکر

آروین ذاکر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1397/06/04...

کوشا صامعی

کوشا صامعی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/07/25...

روژان مکری

روژان مکری

 روژان مکری نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

English English Persian Persian