نقش هنرهای تجسمی در تقویت فرآیند یادگیری   نویسندگان: کریستوفر وی. تایلر و لورا تی. لیکوا چکیده «چگونه می‌توان تکنیک‌هایی را در یادگیری ایجاد کرد که احساسات و عواطف را نیز در فرآیند یادگیری دخالت دهد؟  یادگیری نباید از روی  ترس بلکه بر اساس میل و انگیزه هدایت...