تیدا

تاریخ تولد: 1391/9

جنسیت: دختر

نام اثر: منظره درختی

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: آدمک غمگین

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی