آسا

تاریخ تولد: 1392/06

جنسیت: دختر

نام اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: وقتی من شادم

تاریخ انجام اثر: 1397/04

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی